ประกาศเทศบาลคำบลพิมาย เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8/2562

30 ส.ค. 62

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่8 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที