ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

10 มิ.ย. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563