ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

02 ก.ย. 63

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2