ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2566 แก้ไขครั้งที่ 1

16 มี.ค. 66