ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10

25 ก.ย. 62

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 บัญชีโอน ครั้งที่ 10