ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

27 มี.ค. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครังที่2