ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

29 เม.ย. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2563 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3