ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563

27 ส.ค. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6