ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563

02 ก.ย. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7