ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 6

01 ก.ค. 65