ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

09 ม.ค. 66

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17197230.pdf