รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 วันที่ 27 สิงหาคม 2555

27 ส.ค. 55