รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562

18 ต.ค. 62

รายงานกาประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1