รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

11 ส.ค. 64

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที3 ครั้งที่ 2 ปี 2563