รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ปีงบประมาณ 2562

29 ม.ค. 63

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกฯ ปี 2562 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี