รายงานสถิติการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2564

26 เม.ย. 64