รายงานสถิติการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

26 เม.ย. 67