สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

28 มิ.ย. 62

สรุป แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระบบการโอนเงินเข้าบัญชี