สรุป ก.ท.จ.นม. หมวดที่ 2 การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง /แบบคำขอและแบบรายงาน/แบบประเมินขออนุมัติ/แบบอัตรากำลังประเมิน ก.ท.จ.

25 มิ.ย. 62