ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

28 พ.ย. 62

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประช