เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

27 ม.ค. 63

ประกาศสภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย