เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

27 พ.ย. 63

ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย