เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

28 ก.ค. 64

ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย