ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

26 ก.ค. 62

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประช