โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

15 ม.ค. 64

บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564