โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7

22 มี.ค. 66