โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 10

12 มิ.ย. 66