โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14

25 ส.ค. 66