โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 15

06 ก.ย. 66