โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 16

11 ก.ย. 66