งานบริหาร

ปลัดเทศบาล

-ตำแหน่งว่าง-

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล

084-606-5934