งานบริหาร

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล