ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

094-7962454

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9776696

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายภักดี อุส่าห์ค้า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

087-2515885

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายพิศาล พัฒนพีระเดช

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

099-5925991

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายทองแถม สมนิยม

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญจนาพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-6544982

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา