ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

094-7962454

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายพิศาล พัฒนพีระเดช

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

099-5925991

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายภักดี อุส่าห์ค้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

087-2515885

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9776696

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายทองแถม สมนิยม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715