ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

094-7962454

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9776696

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายภักดี อุส่าห์ค้า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

087-2515885

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายพิศาล พัฒนพีระเดช

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

099-5925991

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายทองแถม สมนิยม

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

089-9494412

รองปลัด

รองปลัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญจนาพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-6544982

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา