ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

094-7962454

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายภักดี อุส่าห์ค้า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

087-2515885

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายพิศาล พัฒนพีระเดช

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

099-5925991

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายทองแถม สมนิยม

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

นางปวีณา สุวรรณศักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

091-8287564

รองปลัด

รองปลัด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางปวีณา สุวรรณศักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

091-8287564

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

ผู้อำนวยกองช่าง

ผู้อำนวยกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา