ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

094-7962454

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายทองแถม สมนิยม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

081-9991715

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายภักดี อุส่าห์ค้า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

087-2515885

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายพิศาล พัฒนพีระเดช

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

099-5925991

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

นายประสาน ภิญโญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

093-4219779

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองปลัด

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัด

084-6065934

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางปวีณา สุวรรณศักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

085-8261564

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

ผู้อำนวยกองช่าง

นายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อำนวยกองช่าง

081-7898244

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา