รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ค. 63