รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ )

02 ต.ค. 63

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโป