สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

03 ต.ค. 62

รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562