สมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาล

092-8955994

รองประธานสภาเทศบาล

นายชัยวัฒน์ สุขะเดชะ

รองประธานสภาเทศบาล

095-6109914

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพิศิฏฐ์ เรือนใหม่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

089-9569291

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ร้อยตำรวจตรีวิโรจน์ สุขชาตะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

081-2668847

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมงคล เสาวภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

099-1546446

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางจินตนา พงษ์พิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

097-9742469

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสมสุข อยู่สุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

086-3170248

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-8775203

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชุม เผือกกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

098-9542811

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

098-6165056

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธนัตถ์สันต์ ตั้งก้องเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

084-9595195

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเปรมศักดิ์ สุขปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-9769986

เลขานุการสภาเทศบาล

นายเปรมศักดิ์ สุขปัญญา

เลขานุการสภาเทศบาล

081-9769986