สมาชิกสภา

092-8955994

นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ

092-8955994

ประธานสภาเทศบาล

095-6109914

นายชัยวัฒน์ สุขะเดชะ

095-6109914

รองประธานสภาเทศบาล

089-9569291

นายพิศิฏฐ์ เรือนใหม่

089-9569291

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

081-2668847

ร้อยตำรวจตรีวิโรจน์ สุขชาตะ

081-2668847

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

099-1546446

นายมงคล เสาวภา

099-1546446

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

097-9742469

นางจินตนา พงษ์พิมาย

097-9742469

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

086-3170248

นางสมสุข อยู่สุข

086-3170248

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

081-8775203

นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ

081-8775203

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

098-9542811

นายชุม เผือกกลาง

098-9542811

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

098-6165056

นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

098-6165056

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

084-9595195

นายธนัตถ์สันต์ ตั้งก้องเกียรติ

084-9595195

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-9769986

นายเปรมศักดิ์ สุขปัญญา

081-9769986

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-9769986

นายเปรมศักดิ์ สุขปัญญา

081-9769986

เลขานุการสภาเทศบาล