สำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0876544982

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0876544982

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานกิจการสภา

นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา

0832722758

นายวสันต์ งามเลิศ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวสันต์ งามเลิศ

นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ

งานสวัสดิการสังคม

นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ

0872504123

นางสาววรัญญู บัวทองจันทร์

นางสาววรัญญู บัวทองจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภชัย อุทัยเลี้ยง

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นายศุภชัย อุทัยเลี้ยง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าสิบตรีธรรมการ รบไพรี

งานรักษาความสงบ

จ่าสิบตรีธรรมการ รบไพรี

081-4966318

งานประชาสัมพันธ์

นายจักรเพชร กลุ่มกลาง

งานนิติการ

นายจักรเพชร กลุ่มกลาง

081-4562542

งานพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักการ

นักการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวชิราภรณ์ มวยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

081-0705679

พนักงานขับรถยนต์

นายภูริต สุริโย

พนักงานขับรถยนต์

091-6622544

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชินทร์นภา ผลเรือง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

098-1158107

พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย ชัยฤทธิ์ไพบูลย์

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกฤต เลาะสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

098-2182865

พนักงานดับเพลิง

นายปั่น รักศิริ

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานดับเพลิง

นายพงษ์ ยอดเพ็ชร

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานดับเพลิง

นายประยงค์ มุกดา

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานดับเพลิง

นายสาย เปรื่องนา

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ อาศัยบุญ

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานดับเพลิง

นายเกรียงไกร สมัครค้า

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายไตรเทพ นาบำรุง

คนงาน

088-5947859

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป