สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

087-6544982

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรัญญู บัวทองจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

083-2722758

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายศุภชัย อุทัยเลี้ยง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นิติกร (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

นิติกร (ปก/ชก)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชวนากร ประยูรเมธา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนภัสวรรณ ไชยสัจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกบัญชา โมรานอก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ.)

นางสาวชินทร์นภา ผลเรือง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ.)

098-1158107

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ.)

นายสงกรานต์ สนกระโทก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ.)

084-0070425

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภ.)

นายปวริศ วัชรพาณิชย์

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภ.)

ผู้ช่วยนิติกร (ภ.)

นางสาวนวศรณ์ โชคเหมาะ

ผู้ช่วยนิติกร (ภ.)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

นางวชิราภรณ์ มวยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

081-0705679

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

นางสาวดวงฤดี เทียมพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

062-2679796

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ภ.)

นายภัทรกฤต เลาะสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ภ.)

098-2182865

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

นายธนบดี สุริโย

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

091-6622544

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

นายธงชัย ชัยฤทธิ์ไพบูลย์

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

นายพงษ์ ยอดเพ็ชร

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

นายประยงค์ มุกดา

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

095-6098476

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

นายอำนาจ อาศัยบุญ

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

089-5784120

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

นายเกรียงไกร สมัครค้า

พนักงานดับเพลิง (ภ.)

098-6260526

คนงาน (ท.)

นายไตรเทพ นาบำรุง

คนงาน (ท.)

088-5947859

พนักงานดับเพลิง (ท.)

นายมนตรี จานดี

พนักงานดับเพลิง (ท.)

พนักงานเทศกิจ (ท.)

นายอัศนัย รั้วไชย

พนักงานเทศกิจ (ท.)