พระพุทธวิมายะ ณ วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ค. 63

 

      วัดเดิมเป็นสถานที่รวมศรัทธาของประชาชนชาวพิมาย สงบ ร่มเย็น เหมาะสำหรับการพักผ่อนเพื่อสงบจิต สงบใจ หลังจากที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายในสังคมมี “พระโพธิวรณาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต)” เป็นเจ้าอาวาส เมื่อเข้ามาในวัดเดิมนั้น จะได้เข้าไปกราบ “พระพุทธวิมายะ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองพิมายมาช้านาน เสมือนเป็นที่พึ่งทางจิตใจชาวอำเภอพิมาย ให้ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว