หมวดหมู่คู่มือประชาชน: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม