ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพิมาย

26 เม.ย. 65

029จัดตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์