แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เม.ย. 65

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565