โครงสร้างการบริหาร

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

085-8261564

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา