โครงสร้างการบริหาร

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางปวีณา สุวรรณศักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

085-8261564

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา