โครงสร้างการบริหาร

ปลัดเทศบาล

-ตำแหน่งว่าง-

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล

084-606-5934

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

085-8261564

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-9494412

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุประวีร์ กอธัญญาวัฒน์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอาทิตย์ คำผา

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา