ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

26 มิ.ย. 62

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์