ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

26 มิ.ย. 62

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน