ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลพิมาย

03 มี.ค. 66