ปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ปี 2567

04 เม.ย. 67
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทต.พิมายวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ปี 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดยมี นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทั้งเก่าและบรรจุใหม่ของเทศบาลตำบลพิมาย และมี ว่าที่ร้อยตรีกฤตยชญ์ กลับมาอนุรักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นวิทยากร โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง รวมถึงผู้บริหาร ได้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล วิธีปฏิบัติราชการ  สวัสดิการ ระเบียบต่าง ๆ  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565  แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ  และการปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)