ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพนากรบุคคลเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 มิ.ย. 63

ประกาศหลักเกณฑ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล