ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลพิมาย

26 มิ.ย. 62

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต