การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

   

การประชาสัมพันธ์

 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

 

การปฏิบัติงาน

 

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต